ทีมแพทย์และบุคลากร

ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริน

การศึกษา

 • Postdoctoral Fellow in Clinical Pharmacology at University of California, San Francisco
 • MSc Program, Department of Medicine, University of Alberta, Edmonton, Canada
 • Postgraduate Medical Training in Medicine and Gastroenterology, University of Alberta, Edmonton, Canada
 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร

 • National Research Council Fellowship, Armed Forces Research Institute of Medical Research, Bangkok, Thailand
 • Alberta Heritage Foundation for Medical Research Fellowship, University of California at San Francisco, USA
 • Alberta Heritage Foundation for Medical Research Gastroenterology Fellowship, University of Alberta, Edmonton
 • Fellow American College of Gastroenterology (FACG)
 • AGAF American Board of Gastroenterology
 • FRCPC Fellow of Royal Collage of Physician (Canada)

การศึกษา

2019 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 วท.ม. ภาควิชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา เอดมันตัน ประเทศแคนาดา

วุฒิบัตร

2525 อายุรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อนุสาขา

2525 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา เอดมันตัน ประเทศแคนาดา

การศึกษาหลังปริญญา

2528 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยาทางคลินิก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

พญ. เรณู อุบล

พญ. เรณู อุบล

แพทย์ประจำแผนก Japan Medical service center

ประวัติการศึกษา  / ฝึกอบรม

1973  มหาวิทยาลัยโตเกียว International Language
1974-1980 คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยเกียวโต
1980 เรียนจบแพทย์ศาตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกียวโต
1980 รับใบประกอบวิชาชีพของญี่ปุ่น Medical License
1981 อบรมสูติศาตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต
1982 Internist มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ รพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

1983 -1997 ทำงานแผนกอายุรกรรม และ ICU โรงพยาบาลเมโย
1997-ปัจจุบัน แพทย์ประจำแผนก Japan Medical service center
2017 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays” 
ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย  
ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ผู้อำนวยการศูนย์ 
Elderly Care and Nursing Home
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน  Credential  รพ.กรุงเทพ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริน
ประธานรุ่น10 การแพทย์  cannabinoids
 


 


 

นพ. กศิณพจน์ คูหาแดนสวรรค์

นพ. กศิณพจน์ คูหาแดนสวรรค์

แพทย์ผู้ชำนาญการแผนกเวชกรรม

ประวัติการศึกษา  / ฝึกอบรม

2542 ปริญญาตรีแพทย์ศาตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
2545 ปริญญาตรีบริการสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
2547 ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวะอนามัย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
2548 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำสำนักงานประกันสังคม
2559 ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน

2542 แพทย์ประจำ รพ.แม่สอด จ.ตาก
2543 แพทย์ประจำ รพ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 
2546 แพทย์แผนกเวชกรรมสังคม รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 

พญ. สุภาพร สุวรรณโชติ

พญ. สุภาพร สุวรรณโชติ

ประวัติการศึกษา  / ฝึกอบรม

2559 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์งานวิจัย

 • 2560 Review article เรื่อง “Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies and their clinical significance” ตีพิมพ์ลง Clinical Rheumatology journal การศึกษาวิจัยเรื่อง “Skin signs in juvenile- and adult-onset systemic lupus erythematosus: clues to different systemic involvement” ตีพิมพ์ลง Lupus journal
 • 2561 การศึกษาวิจัยเรื่อง “The importance of ANA staining pattern in SLE patients” ตีพิมพ์ลง Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 • 2562 การศึกษาวิจัยเรื่อง “The association between colonization of antibiotic resistant Staphylococcus aureus and disease severity in patients with atopic dermatitis” Review article เรื่อง “Host defense peptides in atopic dermatitis”

รางวัลและผลงานวิชาการ

2561 รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ ของการสอบในการอบรมระยะสั้น ๒ สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ ๓๘ ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ ของการสอบในการอบรมหลักสูตร วิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ ๑ เดือน ครั้งที่ ๔๗ ของสถาบันโรคผิวหนัง
2562 รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ ของการสอบในการอบรมระยะสั้น ๒ สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ ๓๙ ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

2559 แพทย์ใช้ทุนปีที่ ๑ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี
2560-2562 แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี
ปัจจุบัน ศึกษาต่อในหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง

 

นพ.อาทิ วงศ์ชะอุ่ม

นพ.อาทิ วงศ์ชะอุ่ม

ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม

2017-2019 Core Medical Training at East Surrey Hospital, United Kingdom
2015-2017 Foundation training at Royal London Hospital and Broomfield hospital, United Kingdom
2013-2014 BSc in medical sciences with Gastroenterology and hepatology at Imperial College  London, United Kingdom
2009-2015 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery at Univerisity of Southampton school of medicine

 

น.ส. ชมพูนุช กระโจมทอง

น.ส. ชมพูนุช กระโจมทอง

นักโภชนาการ