โรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke )

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้ 2 กลุ่ม
1. หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic stroke)
2. หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke)

 

สัญญาณอาการของโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการชาหรืออ่อนแรงแขนขาหรือใบหน้า มักเป็นซีกใดซีกหนึ่ง
- การมองเห็นผิดปกติ เช่น ตามัว มองเห็นภาพซ้อน
- การพูดผิดปกติ พูดลาบาก พูดตะกุกตะกักหรือพูดไม่ได้หรือไม่เข้าใจคาพูด
- ปวดศีรษะอย่างรุนแรงทันทีโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
- เวียนศีรษะ มีอาการมึนงง บ้านหมุนหรือเดินเซ เสียการทรงตัว ล้มง่าย
หากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด โทร.1669

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคเบาหวาน
- ไขมันในเลือดสูง
- ความอ้วน คนที่มีน้าหนักตัวมาก
- โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจรั่ว
- การสูบบุหรี่
- การดื่มแอลกอฮอล์
- การใช้สารเสพติด อาทิ โคเคน แอมเฟตามีน และเฮโรอีน
- การดาเนินชีวิต ผู้ที่ทางานนั่งโต๊ะหรือขาดการออกกาลังกาย

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

กายภาพบาบัด

การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกทางกายภาพบาบัดเพื่อการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงของผู้ป่วยให้ฟื้นตัว โดยฝึกให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด