นพ. กศิณพจน์ คูหาแดนสวรรค์

แพทย์ผู้ชำนาญการแผนกเวชกรรม

ประวัติการศึกษา  / ฝึกอบรม

2542 ปริญญาตรีแพทย์ศาตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
2545 ปริญญาตรีบริการสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
2547 ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวะอนามัย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
2548 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำสำนักงานประกันสังคม
2559 ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน

2542 แพทย์ประจำ รพ.แม่สอด จ.ตาก
2543 แพทย์ประจำ รพ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 
2546 แพทย์แผนกเวชกรรมสังคม รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ