ร่วมงานกับเรา

เภสัชกร 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มีใบประกอบโรคศิลป์

ลักษณะงาน :

1.จัดหา และคัดเลือกยาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ในราคาที่เหมาะสม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาตามใบสั่งแพทย์ ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ยาอย่างถูกวิธี

3.มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบยาตามที่กฏหมายและพระราชบัญญัติยากำหนด

คุณสมบัติ

1.ชาย/หญงิ อายุ 25-40ปี

2.มีประสบการณ์การทำงานในอาชีพอย่างน้อย 2 ปี

3.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารดี

4.มีใจรักงานบริการ สามารถให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วันที่ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( CARE GIVER ) 2 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป ได้รับประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ

ลักษณะงาน :

1.ดูแลการใช้ชีวิตประจำวันผู้ป่วย  เช่น   อาบน้ำ พลิกตะแคงตัว  เปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นต้น ฯ

2.วัดความดัน   ทำกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย  

วันที่ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีพยาบาลศาตร์

ลักษณะงาน :

สามารถบริหาร จัดการ งาน และบุคลากรในฝ่าย ฯ ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย   แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายการพยาบาลและองค์กร 

วันที่ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป หญิง อายุ 22 -45 ปี

ลักษณะงาน :

ทำความสะอาด 

  1. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน และส่วนอื่นๆ
  2. คอยให้บริการ เสิร์ฟอาหาร หรือเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
  3. ช่วยแม่ครัวจัดอาหาร หรือประกอบอาหารได้บ้าง
  4. อื่นๆตามที่ได้ร้บมอบหมาย