บริการนัดหมายล่วงหน้า

การให้บริการ

ระบบนัดหมายล่วงหน้า โรงพยาบาลศิริน ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

กรณีผู้ป่วยใหม่

กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยเข้ารับบริการของโรงพยาบาล จะมีการทำเวชระเบียนล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ในการเข้ารับบริการ และให้ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลการทำเวชระเบียนในวันที่พบแพทย์

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. กดหมายเลขโทรศัพย์เบอร์ 02-130-7803
  2. แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
  3. นัดหมายวันที่จะเข้ารับบริการ
  4. ยื่นบัตรประตัวประชาชนในวันเข้ามารับบริการเพื่อยืนยันตัวตน
  5. รับบัตรคิวเพื่อพบแพทย์