บริการทางกายภาพ บำบัดฟื้นฟู

  • การตรวจประเมิน โดยทีมแพทย์
  • การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
  • การฟื้นฟูปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
  • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจ และทรวงอก
  • กายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ
  • กายภาพระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  • กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำ เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์
  • กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเฉพาะบุคคล
  • การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
  • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน